Grono członków „Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w Polsce” poszerzyło się o 30 nowych organizacji. Jedną z nich jest Ceramika Paradyż – pierwsza firma z branży ceramicznej.

W Agendzie 2030 zawarte zostały cele i zadania, dotyczące trzech obszarów – gospodarczego, środowiskowego i społecznego. Jednymi z celów są: czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, a także odpowiedzialna produkcja i konsumpcja.

Ceramika Paradyż

Źródło: Ceramika Paradyż

Zobowiązania, jakich podjęła się Ceramika Paradyż, dotyczą sfery społecznej i środowiskowej. Aby przeciwdziałać ubóstwu, firma działa szczególnie na szczeblu lokalnym, wspierając m.in. świetlice środowiskowe oraz organizując wydarzenia edukacyjno-kulturalne na rzecz rozwoju talentów najmłodszych mieszkańców okolicznych wsi, sąsiadujących z siedzibą i fabrykami firmy. Działania proekologiczne opierają się na zwiększeniu efektywności wykorzystania zasobów oraz inwestowaniu w innowacyjne rozwiązania i sukcesywnemu modernizowaniu linii produkcyjnych. Jedną z najnowszych inicjatyw realizowanych przez Ceramikę Paradyż jest projekt zmniejszenia zużycia gazu w suszarni rozpyłowej poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego ze strefy spalania pieców rolkowych w Zakładzie Produkcyjnym Wielka Wola.

Aby jak najskuteczniej wdrażać w Polsce Agendę 2030, potrzeba szerokiego grona interesariuszy. Oznacza to współpracę pomiędzy podmiotami publicznymi, prywatnymi, organizacjami pozarządowymi, sektorem nauki i społeczeństwem obywatelskim. Największe przedsiębiorstwa partycypujące w deklaracji to m.in.: Jeronimo Martins Polska, Nestle Polska S.A., Grupa LOTOS S.A., PKN Orlen S.A, Polskie Koleje Państwowe S.A., Deloitte Advisory Sp. z o.o., Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o.

 [NS]

Data dodania: 02.07.2018