Organizacja Forest Stewardship Council (FSC) funkcjonuje od 1993 roku. Jej celem jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej. Jakie korzyści płyną z uzyskania certyfikatu FSC? Jakie należy spełnić wymagania, by go otrzymać?

W Polsce akredytowanym przedstawicielstwem FSC jest działający od 16 czerwca 2001 roku Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska”. Organizację powołało do życia trzech członków-założycieli (Liga Ochrony Przyrody, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych, Polski Klub Ekologiczny). W 2003 roku FSC Polska została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie jako organizacja pozarządowa, a od 2006 roku funkcjonuje jako organizacja pożytku publicznego.

Cele i misja FSC Polska

Misją międzynarodowej organizacji FSC jest dążenie do odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych przy uwzględnieniu aspektów ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych.

Głównym celem FSC Polska jest popularyzacja idei odpowiedzialnej gospodarki leśnej oraz promocja systemu certyfikacji FSC w naszym kraju. Organizacja pozostaje w ścisłym kontakcie z akredytowanymi jednostkami certyfikującymi, choć sama nie uczestniczy w procesie certyfikacji, czyli nie odpowiada za decyzje dotyczące nadania, utrzymania lub zawieszenia certyfikatów FSC.

Struktura FSC Polska

FSC skupia osoby prywatne, instytucje przyrodnicze, zrzeszenia leśników, właścicieli i zarządców lasów oraz firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego. Są one zrzeszone w trzech umownych izbach:

  • izbie przyrodniczej, której celem jest dążenie do poszanowania walorów przyrodniczych lasów
  • izbie społecznej walczącej o poprawę warunków życia osób pracujących w lasach, rdzennych społeczności oraz ludności lokalnej żyjącej na terenach leśnych
  • izbie ekonomicznej reprezentowanej przez instytucje oraz firmy zainteresowane komercyjnym wykorzystaniem zasobów leśnych

Związek FSC Polska liczy obecnie 31 członków:

członkowie wspierający w izbie ekonomicznej: Arctic Paper Polska Sp. z o.o., Barlinek Inwestycje Sp. z o.o., Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o., Castorama Polska Sp. z o.o., CenPOL, Control Union Poland Sp. z o.o., DLH Poland Sp. z o.o., Drewit Sp. z o.o., IKEA Trading Services Sp. z o.o., Kingfisher Sourcing Eastern Europe Sp. z o.o., Kronopol Sp. z o.o., NEPcon Sp. z o.o., Pfleiderer Grajewo S.A., SGS Polska Sp. z o.o.

członkowie zwyczajni w izbie ekonomicznej: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych im. Wierzbickiego

członkowie w izbie społecznej: Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”, Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

członkowie zrzeszeni w izbie przyrodniczej: Instytut Badawczy Leśnictwa, Klub Przyrodników, Koło Łowieckie „Krzyżówka”, Liga Ochrony Przyrody – Zarząd Główny, Liga Ochrony Przyrody – Okręg Toruń, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polskie Towarzystwo Leśne, Fundacja WWF Polska, Turkowskie Towarzystwo Leśne, Wydział Leśny – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Czym jest certyfikacja FSC?

Certyfikacja FSC jest oceną zgodności postępowania podmiotu certyfikacji (właścicieli i zarządców lasów, firm przetwórstwa drzewnego, handlowców, papierni, drukarni itp.) ze standardami systemy FSC.

Jeśli wynik jest pozytywny jednostka przyznaje certyfikat z indywidualnym numerem identyfikacyjnym, który upoważnia do posługiwania się oświadczeniami (na dokumentach sprzedaży) i etykietami (na produktach, opakowaniach, materiałach reklamowych) systemu FSC.

Certyfikat nadawany jest na 5 lat. W tym czasie przynajmniej raz do roku jednostka certyfikująca sprawdza zgodność postępowania certyfikowanego ze standardami systemu FSC.

Jeśli audytor odnotuje odstępstwa od wymogów FSC, zaleca działania naprawcze. Polecenia te mogą zostać zakwalifikowane jako Zasadnicze lub Drugorzędne w zależności od rangi niezgodności.

Zasadnicze niezgodności muszą zostać usunięte w ciągu trzech miesięcy (w wyjątkowych sytuacjach sześciu) i są warunkiem uzyskania bądź przedłużenia certyfikatu FSC. Drugorzędnie niezgodności o charakterze tymczasowym lub obejmujące niewielką powierzchnię należy wyeliminować w ciągu 12 miesięcy, a w szczególnych przypadkach do dwóch lat.

Rodzaje certyfikacji FSC

System FSC obejmuje dwa rodzaje certyfikacji. Pierwszy – Certyfikat gospodarki leśnej FSC FM (Forest Management) jest przewidziany dla właścicieli i zarządców lasów. Lasy, którym przyznano ten certyfikat zarządzane są zgodnie z najwyższymi światowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz przy jednoczesnym zachowaniu zasad ekonomicznych prowadzenia gospodarki leśnej.

Jeśli las posiada certyfikat FSC FM (FM/CoC) możemy mieć pewność, że unika się stosowania w nim pestycydów, zachowuje się martwe drewno do naturalnego rozkładu, ochrania się rzadkie gatunki fauny i flory, dąży się do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych, nie wprowadza się roślin obcego pochodzenia, a szczególności roślin modyfikowanych genetycznie oraz chroni się obszary o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych.

Certyfikat FSC FM/CoC (Chain of Custody) umożliwia posiadaczowi sprzedaż produktów drzewnych (drewno użytkowe, choinki itp.) i niedrzewnych (żywice, owoce drzew leśnych, korek itp.).

Certyfikat kontroli pochodzenia FSC CoC jest z kolei przeznaczony dla przedsiębiorców branży drzewnej, papierniczej, handlowców, dystrybutorów, pośredników, drukarni, wydawnictw itp.

Podstawowym warunkiem posługiwania się certyfikatem FSC CoC jest zaopatrywanie się w certyfikowany surowiec na potrzeby swojej produkcji/handlu oraz posiadanie numeru nadanego przez jednostkę certyfikującą po pozytywnie przebytym audycie. Wymogi certyfikatu umożliwiają kontrolę przepływu surowca na każdym etapie łańcucha produkcji, a w efekcie sprzedaż i oznakowanie produktów wytworzonych z certyfikowanych źródeł.

Czy warto?

Ochrona lasów leży w interesie każdego z nas – bez „zielonych płuc” nie będzie życia. Jednak czy certyfikacja FSC może przynieść także korzyści biznesowe? Logotyp FSC jest wszak jeszcze w Polsce dość słabo rozpoznawalny, a koszty certyfikacji są dość wysokie.

Był to ważny aspekt dla firmy Kronopol, która posiada certyfikat FSC na wszystkie swoje panele laminowane od 2005 roku:

Firma ta chciała, żeby jej produkty reprezentowały najwyższe standardy gospodarki leśnej i zdecydowała się wdrożyć właśnie standardy FSC.

Odpowiedzialność społeczna i aspekty proekologiczne były głównym powodem, dla którego na certyfikację zdecydowała się firma Barlinek SA:

Certyfikatem FSC objęte są deska barlinecka oraz pelet drzewny.

Posiadanie certyfikatu FSC jest zgodne ze strategią Barlinka, która zakłada optymalizację produkcji i wykorzystanie w 100% drewna oraz produkcję wyrobów z surowca, który jest pozyskiwany z dobrze zarządzanych źródeł. Nie bez znaczenia były także plany szerszego zaistnienia na rynkach zagranicznych.

Jak uzyskać certyfikat FSC CoC?

Łańcuch kontroli poszczególnych produktów polega na tym, że każda firma z certyfikowanym drewnem na każdym etapie musi posiadać certyfikat FSC. Jednak nie każdy produkt w danej firmie musi być certyfikowany i firmy nie są zobowiązane do kupowania tylko drewna certyfikowanego.

Kiedy firma uzna, że jest gotowa do certyfikacji, musi skontaktować się z jedną z jednostek certyfikujących. Taka jednostka sprawdza czy każde wymaganie zostało spełnione. Następnie zostaje przeprowadzony audyt. Certyfikowany las i producent przechodzi coroczną kontrolę.

Większych kłopotów z uzyskaniem certyfikacji nie miała także firma Barlinek SA:

Data dodania: 09.05.2011